Obchodnì-administrativní centrum „Pasáž Slávie“

 

Moderní kanceláøské a obchodní  prostory v samém srdci Plznì, na prestižní adrese Námìstí republiky 28.

Budova sama je dominantní svým architektonickým pojetím a èistì pojatým stylem.

Objekt sám je z historického pohledu vnímán jako kulturní centrum, kde v prvním patøe byla vyhlášená „Kavárna Slávie“ s taneèním parketem, která byla ve své dobì pojmem.

Na tento odkaz chceme navázat nejen v názvu, ale i ve vytvoøení pulsujícího centra s odpovídajícím zázemím jak pro nájemníky, tak pro pøíchozí a klienty.

Nový koncept zahrnuje intuitivnìjší rozdìlení jednotlivých sekcí nemovitosti, nový orientaèní systém a zkvalitnìní poskytovaných služeb, zejména v oblasti recepce a podpùrných služeb.

Budoucnost polyfunkèního centra se tedy snoubí z historickým odkazem.

 

Polyfunkèní centrum „Pasáž Slávie“ komfort s tradicí